Exempelrapport

Uppdraget

Identifiera och dokumentera energitjuvar

Förutsättningar

Värmefotograferingen är genomförd enligt
Svensk standard SS-EN 13187. Vid undersökningstillfället så var samtliga ventiler stängda och köksfläkten på, för att
skapa nödvändigt undertryck i huset.

Slutsats

Som framgår av bilderna och dess kommentarer så är de alvarligare problemen kopplade till vardagsrummet och då i
synnerhet limträbalken. Bilderna indikerar låga temperaturer på en rad ställen längs tak och väggar. Ett visst mått av otäthet
får man klart räkna med, men den tolererbara gränsen torde här vara passerad på ett antal ställen. En noggrann analys bör
därför göras för utvärdering av den långsiktigt bästa metoden att komma tillrätta med problemen. När det gäller spotlighten
så har de generellt en låg temperatur. Själva konstruktionen, brand- och elsäkerhet gör att man inte helt kan komma ifrån
detta problem.
Observera att trots all tätning så är det viktigt att upprätthålla god ventilation genom kontrollerbara ventiler.

Förslag till åtgärder

Rumstemperaturen skulle kunna sänkas 1-2 grader, värmeanläggningen injusteras så att termostaterna endast utnyttjas när
temperaturen överstiger den önskade. Se över tätningslister vid ytterdörrar. Täta enligt vid uppgivna brister. Kontrollera
vindsbjälklaget vid berörda anmärkningar.

Analysmetod

 

Vidstående bild visar ovanvåningen i hörnet mot ett kallt vindsutrymme. Av
temperaturpunkterna kan man se hur allvarlig nedkylningen är och genom att
titta på färgskalan så kan man få en bra uppfattning om bristernas utbredning. En temperaturskillnad på ca 5 grader relativt rumstemperaturen, i det här fallet 19 grader, indikerar behov av en närmare undersökning. Enkla åtgärder kan vara  lönsamma och bidra till en bättre inomhusmiljö.

Som framgår av figuren till höger så strömmar den 
varma luften normalt förbi skarpa hörn vilket gör att
den stillastående luften i hörnen helt naturligt har en
något lägre temperatur än i rummet i övrigt.

Vidstående bild visar taket på bottenvåningen upp mot motsvarande kallutrymme på ovanvåningen, den s k ”kattvinden”. Bilden visar på att kalluft läcker in längs taklisten och att taket är kraftigt nerkylt inom det område som gränsar mot vindsutrymmet.  Även i det här fallet så bör bristerna undersökas närmare. Normalt så har taket en högre temperatur än rumstemperaturen.

OBS, när man ska jämföra två olika värmebilder, är det viktigt att den valda färgskalan har samma temperaturintervall.
Vald färgskala framgår av stapeln i den termografiska bildens högerkant.
För att kunna jämföra bilderna och för att enkelt fatta beslut om i vilken ordning åtgärderna bör sättas in har vi i rapporten
valt att i huvudsak normalisera alla bilderna till samma temperatur och färgskala.